Gebruik maken van de dienstverlening van Stichting Empower?

Of een jongere ondersteuning nodig heeft, wordt eerst vastgesteld door het Sociaal wijkteam (SWT), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de Geestelijke Gezondheid Dienst (GGD). Eén van deze partijen verwijst een jongere door naar Stichting Empower. Hiervoor wordt een beschikking vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning afgegeven. Financiering kan op Zorg In Natura (ZIN) of op Persoonsgebonden Budget (PGB).

Start
Bij het eerste telefonische contact met de jongere, of diens vertegenwoordiger, worden de benodigde gegevens genoteerd. De coördinator van de desbetreffende afdeling neemt contact op en maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt informatie gegeven over Stichting Empower en haar begeleidingsvormen, wordt de basis gelegd van een voorlopig begeleidingsplan en worden verdere afspraken gemaakt. Bij dit gesprek zijn ouders/wettelijke vertegenwoordigers, cliënt en eventueel externe partijen aanwezig. Bij een positief verloop van het gesprek wordt de jongere aangemeld als cliënt en krijgt men een intakeformulier, een zorgovereenkomst, de algemene voorwaarden en een toestemmingsformulier om informatie op te vragen bij andere organisaties. Bij zorg op PGB krijgt men ook een tarievenlijst. De begeleiding start als een beschikking is afgegeven en als alle benodigde papieren ingevuld zijn.

Proefperiode & evaluatie
De eerste 6 weken fungeren als een proefperiode, waarin begeleiding plaatsvindt aan de hand van leerdoelen van de jongere, de leerdoelen vanuit de beschikking, de door ouders geformuleerde aandachtspunten en observaties van begeleiders. Na deze periode vindt evaluatie plaats hoe de begeleiding is ervaren, wat goed gaat en waarbij ondersteuning nodig is. Dit wordt vastgelegd in een door Stichting Empower geschreven definitief begeleidingsplan en regelmatig geëvalueerd.

De minderjarige cliënt boven de 12 jaar tekent, samen met ouders, het begeleidingsplan.

Procedure

Sociaal Wijkteam/ Centrum Jeugd en Gezin
Het SWT/CJG is een gemeentelijke instantie waar u terecht kunt met uw ondersteuningsvraag. Zij inventariseren in een gesprek met u de zorgbehoefte, bespreken de mogelijkheden, geven advies en kunnen u toegang verschaffen tot een (maatwerk)voorziening die mogelijk maakt dat uw zorgvraag gefinancierd wordt. Hiervoor geven zij een beschikking af. Heeft u hulp nodig bij het verwoorden van uw zorgvraag? Stichting Empower kan u hierbij ondersteunen en adviseren.

Heeft u vragen over het SWT/CJG? Kijk dan op www.swtzwolle.nl of op de website van het CJG in uw regio.
Voor jongeren vanaf 18 jaar behandelt de GGD in de regio IJsselland de aanvragen voor zelfstandig wonen.

Stichting Empower is actief in de volgende gemeenten:

Raadpleeg voor meer informatie over de financiering en de voorwaarden van Stichting Empower de financieringswijzer en de algemene voorwaarden van Stichting Empower.

Financieringswijzer Stichting Empower

Algemene voorwaarden Stichting Empower