Onze werkwijze

Empower betekent zoveel mogelijk eigen regie voeren, zelfstandig beslissen. 
Stichting Empower zet zowel mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) als hun begeleiders in hun kracht. Het symbool van onze Stichting is opplussen; streven naar verbetering en groei in ontwikkeling vanuit succeservaringen. De jongere zelf staat centraal tijdens de begeleiding. Wat en hoe wil iemand leren? Door te zorgen voor een goede vertrouwensband tussen jongere en pedagogisch medewerker, ontstaat een veilige sfeer waarin de jongere zich kan ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied en bij praktische vaardigheden in het dagelijks leven.

Presentie theorie
Stichting Empower begeleidt vanuit de presentietheorie en -benadering. Prof. Dr. A. Baart Is hiervan de geestelijk vader. Prof. Dr. A. Baart studeerde andragologie , specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie en promoveerde in de wijsbegeerte.

Korte beschrijving
De presentiebenadering gaat over het simpelweg er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd, de ander zich gezien en gehoord voelt en zich volwaardig mens voelt. Alleen al doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens, kan er beweging in de goede richting ontstaan. In de presentie benadering wordt die beweging niet afgedwongen, de ander hoeft niet te veranderen. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte aan wat zich niet laat maken of afdwingen.

Toepassing
De presentiebenadering benadrukt sterk het belang van een houding van volledige acceptatie naar de ander toe. Mensen in een kwetsbare situatie worden vaak gewezen op alles wat niet deugt, wat anders moet en op waarin ze in negatieve zin afwijken van de norm. Deze houding benadrukt hun zwakte. Juist als hulpverleners ze benaderen als volwaardig mens, zien ze hun eigen kracht weer en krijgen ze vertrouwen in de mogelijkheid om hun leven weer op een voor hun zinvolle manier in te vullen. Dat maakt ruimte voor menselijke verandering.

 Bron: Prof. Dr. A. Baart Inleiding: een beknopte schets van de presentietheorie. Sociale interventie, 2003

Methodiek Autisme sportief
Beweging zorgt bij de een voor extra energie en een ander raakt juist het teveel aan energie kwijt. Door succeservaringen tijdens bewegen, groeit het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van jongeren met ASS. Vanuit dit positieve zelfbeeld is iemand makkelijker te coachen op het aanleren van vaardigheden. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat jongeren die antipsychotica gebruiken, hierdoor een verhoogd risico hebben op hypertensie, diabetes mellitus, obesitas en hypercholesterolemie. Door de methode Autisme Sportief konden een aantal deelnemers stoppen met medicatie waaronder antipsychotica.


De begeleiding van Stichting Empower is gebaseerd op de methodiek van Autisme Sportief volgens de principes ‘kruipen’, ‘lopen’ en ‘rennen’.
Met ‘kruipen’ bedoelen we de ‘drempel’ over stappen. Met andere woorden: de eerste stap zetten om een activiteit te ondernemen. Met de begeleider wordt een planning gemaakt en een leerdoel gekozen om aan te werken. 
Met ‘lopen’ bedoelen we fysiek aan de gang gaan; met een individuele begeleider of in een kleine groep werken deelnemers aan leerdoelen. Op een ontspannen manier in eigen tempo in kleine stapjes barrières overwinnen en zelfvertrouwen opbouwen. 
Met ‘rennen’ zetten we de laatste stap in het proces. Zelfstandig de activiteit uitvoeren, zelfstandig meedoen in de groep waarbij contacten met andere deelnemers zijn opgebouwd of meedoen met activiteiten waarbij succeservaringen worden opgedaan. 

De afspraken
Stichting Empower werkt op basis van de volgende uitgangspunten: 

  • De deelnemer staat in zijn of haar kracht 
  • De wensen van de deelnemer staan centraal en niet de autisme spectrum stoornis
  • Er wordt gewerkt volgens het motto: 'Normaal waar het normaal kan en speciaal waar het speciaal moet', anders gezegd 'Het gaat zoals het moet en anders moet het maar zoals het gaat'
  • Deelname is simpel, uitvoerbaar en structureel
  • We bieden veiligheid door structuur en persoonlijke aandacht, met zorg op maat
  • Deelnemer ervaart succeservaringen en bouwt zelfvertrouwen op
  • We bevorderen een gezonde levensstijl
Neem contact op over de specifieke mogelijkheden bij Stichting Empower