Wat is een cliëntenraad?

Een cliëntenraad is een kleine groep cliënten en eventueel familie/direct betrokkenen van cliënten, die viermaal per jaar vergaderen over verschillende onderwerpen welke betrekking hebben op de hulpverlening van Stichting Empower. Het algemeen doel van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen Stichting Empower te behartigen. Dit houdt in dat, wanneer je lid bent van de cliëntenraad, je via deze weg advies kan geven m.b.t. het beleid, de regels en de kwaliteit van de begeleiding binnen Stichting Empower. Dit kan door ideeën en adviezen aan te dragen voor eventuele verbeteringen richting het bestuur. Een actieve cliëntenraad draagt bij aan de  kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Empower. 

Leden van de cliëntenraad
In de cliëntenraad zijn leden vertegenwoordigd vanuit elke discipline (ambulant, beschermd wonen en kort durend verblijf) van Stichting Empower. Dit houdt in dat de cliëntenraad bestaat uit:
Maximaal twee cliënten vanuit elke discipline;
Maximaal één ouder/verzorger/familielid vanuit elke discipline.

De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden. Stichting Empower verwacht het volgende van de leden van de cliëntenraad:
De leden zijn minimaal 14 jaar;
De leden zijn gemotiveerd;
De leden zijn minimaal 10 uur per jaar beschikbaar;
De leden vergaderen vier keer per kalenderjaar. 
Wanneer je raadslid wordt, doe je dit in eerste instantie voor een periode van twee jaar. Tussentijds kun je uit de cliëntenraad stappen via opzegging. Je lidmaatschap eindigt van rechtswegen wanneer je geen cliënt meer bent bij Stichting Empower. Indien er meer belangstelling is dan plek in de cliëntenraad, kom je op de wachtlijst te staan.  Wanneer een lid uit de cliëntenraad stapt vindt er een onafhankelijke loting plaats. 

Medewerkers
Vanuit Stichting Empower nemen enkele werknemers ter vertegenwoordiging plaats in de cliëntenraad. Deze medewerkers hebben geen invloed op de stemmingen. De medewerkers leiden de vergadering en notuleren de adviezen van de raad.  

Vergaderingen
De cliëntenraad vergadert minimaal vier keer per kalenderjaar. Voor elke vergadering wordt er een agenda opgesteld die behandeld wordt. Tijdens vergaderingen kunnen leden diverse punten bespreekbaar maken. De adviezen worden vervolgens meegenomen  naar de bestuursvergadering van Stichting Empower.  

Ben je geïnteresseerd om plaats te nemen in de cliëntenraad?  Neem dan contact met ons op!

Printbare handout