Spring naar content

De belangen behartigd

De cliëntenraad is een kleine groep cliënten, en familie/direct betrokkenen van cliënten, die viermaal per jaar vergaderen over verschillende onderwerpen welke betrekking hebben op de hulpverlening van Stichting Empower. Het algemeen doel van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen Stichting Empower te behartigen. Dit houdt in dat, wanneer je lid bent van de cliëntenraad, je via deze weg advies kan geven met betrekking tot onder andere het beleid en de kwaliteit van de begeleiding binnen Stichting Empower. Dit kan door ideeën en adviezen aan te dragen voor eventuele verbeteringen richting directie-bestuur. Een actieve cliëntenraad draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Empower.

Leden van de cliëntenraad

In de cliëntenraad zijn leden vertegenwoordigd, die door de samenstelling een juiste afspiegeling vormen van de cliëntenpopulatie van Stichting Empower.

Wanneer je raadslid wordt, doe je dit in eerste instantie voor een periode van twee jaar. Tussentijds bestaat de mogelijkheid je terug te trekken als lid van de cliëntenraad middels een opzegging. Je lidmaatschap eindigt van rechtswege wanneer je geen cliënt meer bent bij Stichting Empower. Indien er meer belangstelling is dan dat er vacatures zijn in de cliëntenraad wordt je op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een vacature ontstaat, wordt deze - mits er sprake is van een wachtlijst - vervolgens ingevuld vanuit een onafhankelijke loting.

Stichting Empower draagt zorg voor de broodnodige facilitering van gespreksruimte en waar gewenst ook andere zaken, zoals een notulist.

Vergaderingen

De cliëntenraad vergadert minimaal twee keer, maar bij voorkeur vier keer per kalenderjaar. Voor elke vergadering wordt een agenda opgesteld die behandeld wordt. Tijdens vergaderingen kunnen leden diverse punten bespreekbaar maken. De adviezen worden vervolgens voorgelegd aan directie-bestuur van Stichting Empower.

Ben je geïnteresseerd om plaats te nemen in de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op!