Spring naar content

Investeren in kwaliteit

Een organisatie zonder winstoogmerk

Stichting Empower is een organisatie zonder winstoogmerk, gericht op het verwezenlijken van de doelstellingen van onze cliënten. Stichting Empower is daarbij van mening dat het begrip autisme genormaliseerd moet worden. ‘Normaal waar het normaal kan, speciaal waar het speciaal moet’ is hierbij ons motto.

Organisatiestructuur

Stichting Empower is een organisatie met een platte organisatiestructuur. De begeleiding wordt uitgevoerd door pedagogische hulpverleners, psychomotorische therapeuten, bewegingsagogische therapeuten en maatschappelijk werk- en dienstverleners.

Bestuur en toezicht

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.

Financiële gegevens

Stichting Empower is een dienstverlenende organisatie zonder winstoogmerk. Dit houdt in dat alle inkomsten worden ge(her)investeerd in de kwaliteit van de dienstverlening. De stichting wordt gefinancierd vanuit Zorg In Natura (ZIN), Persoonsgebonden Budgetten (PGB) en subsidies.