Spring naar content

Stap voor stap

Thuiskomen bij Stichting Empower

Het kan zijn dat uw (pleeg)kind een vorm van ondersteuning nodig heeft. Als eerste wordt dit vastgesteld door het Sociaal Wijkteam (SWT), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de Geestelijke Gezondheid Dienst (GGD). Eén van deze partijen verwijst vervolgens uw (pleeg)kind door naar Stichting Empower. Hiervoor wordt een beschikking vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning afgegeven. Financiering kan op basis van Zorg In Natura (ZIN) of op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB) of op basis van Wet Langdurige Zorg (WLZ) of door middel van eigen bekostiging.

Het eerste contact

Bij het eerste telefonische contact met u en uw (pleeg)kind worden de benodigde gegevens genoteerd. De coördinator van de desbetreffende afdeling neemt contact op en maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt informatie gegeven over Stichting Empower en haar begeleidingsvormen, wordt de basis gelegd van een voorlopig begeleidingsplan en worden verdere afspraken gemaakt.

Bij dit gesprek bent u, uw (pleeg)kind en eventueel een externe partij aanwezig. Bij een positief verloop van het gesprek wordt uw (pleeg)kind aangemeld als cliënt en krijgt u een intakeformulier, een zorgovereenkomst, de algemene voorwaarden en een toestemmingsformulier om informatie op te vragen bij andere organisaties. Bij zorg op PGB krijgt men ook een tarievenlijst. De begeleiding start als een beschikking is afgegeven en als alle benodigde papieren ingevuld zijn.

Evaluatie

De eerste 6 weken fungeren als een proefperiode, waarin begeleiding plaatsvindt aan de hand van leerdoelen van uw (pleeg)kind, de leerdoelen vanuit de beschikking, de door u geformuleerde aandachtspunten en observaties van begeleiders. Na deze periode vindt evaluatie plaats hoe de begeleiding is ervaren, wat goed gaat en waarbij ondersteuning nodig is. Dit wordt vastgelegd in een door Stichting Empower geschreven definitief begeleidingsplan en regelmatig geëvalueerd.

De minderjarige cliënt boven de 12 jaar tekent, samen met u, het begeleidingsplan.

We helpen je verder ontwikkelen.
Daarom bieden we: